top of page
Search

Põletav küsimus: Mis on GOTS?

Updated: Jan 25

Globaalne Orgaanilise Tekstiili Standard (GOTS) on ülemaailmne orgaaniliste kiudude tekstiilitöötlemise standard kuhu kuuluvad ka ökoloogilised ja sotsiaalsed kriteeriumid. Kogu tarneahela autentsust tõestab sõltumatu sertifikaat.


Tala Original blog GOTS sertifikaat

Standardi eesmärk on määratleda kogu maailmas tunnustatud nõuded, mis tagavad tekstiili mahepõllumajandusliku seisundi alates tooraine korjamisest kuni tootmiseni välja.


Tekstiilitöötlejatel ja tootjatel on võimalus eksportida oma orgaanilisi kangaid ja rõivaid ühe kindla sertifikaadiga, mis on aktsepteeritud kõikidel peamistel turgudel. Tunnustatud on looduslikud kiud, mis on sertifitseeritud orgaanilised, ja üleminekuperioodi kiud, mis on sertifitseeritud vastavalt tunnustatud rahvusvahelistele või riiklikele standarditele ning mida on sertifitseerinud ükskõik milline IFOAMi akrediteeritud või rahvusvaheliselt tunnustatud (vastavalt ISO 65) sertifikaadile.


Töötlemise ja tootmise põhikriteeriumid on järgmised:

GOTS orgaanilise cpuuvilla kasvatamine, Tala Original blogi

Keskkonnakriteeriumid


- Kõikides tootmise etappides tuleb orgaanilise kiuga tooted eraldada tavapärase kiuga toodetest ja need peavad olema selgelt identifitseeritud

- Kõiki kemikaalisisendeid (nt värvaineid, abiaineid ja protsessikemikaale) tuleb hinnata ja need peavad vastama toksilisuse ja biolagunevuse / kõrvaldatavuse põhinõuetele.

- Kriitiliste ainete nagu toksiliste raskmetallide, formaldehüüdi, aromaatsete lahustite, funktsionaalsete nanoosakeste, geneetiliselt muundatud organismide (GMO) ja nende ensüümide keelamine

- sünteetiliste liimainete kasutamine on piiratud; kudumisõlid ei tohi sisaldada raskmetalle

- pleegitajad peavad põhinema hapnikul (kloorivalgendus puudub)

- kantserogeenseid amiiniühendeid eraldavad asovärvid on keelatud

- Keelatud on aromaatseid lahusteid kasutavad trükimeetodid ja ftalaate ja PVC-d kasutavad plastisooli trükimeetodid

- Lisaseadmete piirangud (nt ei ole lubatud PVC, nikkel ega kroom)

- Kõigil ettevõtjatel peab olema keskkonnapoliitika, mis hõlmab sihteesmärke ja protseduure jäätmete ja heidete minimeerimiseks

- Märgtöötlusüksused peavad pidama täielikku arvestust kemikaalide kasutamise, energia, vee tarbimise ja reovee puhastamise, sealhulgas muda kõrvaldamise kohta. Kõigi märgtöötlusüksuste reovesi tuleb puhastada funktsionaalses reoveepuhastis

- Pakkematerjal ei tohi sisaldada PVC-d. Pakkematerjalides, riputussiltides, kiibimärkides jne kasutatav paber või papp peab olema FSC või PEFC kohaselt ringlussevõetud või sertifitseeritud.


Tehnilise kvaliteedi ja inimtoksilisuse kriteeriumid


- Tehnilised kvaliteedinäitajad peavad olema täidetud (nt hõõrdumine, higistamine, valguse ja pesemise vastupidavus ning kokkutõmbumise väärtused)

- Toorained, vaheühendid, lõpp-tekstiiltooted ja tarvikud peavad vastama rangetele soovimatute jääkide piirnormidele


Minimaalsed sotsiaalsed kriteeriumid


Kõik töötlejad ja tootjad, sealhulgas põllumajandusettevõtete tasandil, peavad vastama minimaalsetele sotsiaalsetele kriteeriumidele, mis põhinevad Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) põhinormidel. Neil peab olema sotsiaalsete kriteeriumide täitmise tagamiseks määratletud elementidega sotsiaalse vastavuse juhtimine. Järgmiste sotsiaalsete kriteeriumide teemade piisavaks rakendamiseks ja hindamiseks tuleb tõlgendamise aluseks võtta Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) loetletud kohaldatavad põhikonventsioonid.


- Tööhõive on vabalt valitud

- Puudub sunniviisiline või kinnine töö

- austatakse ühinemisvabadust ja õigust kollektiivläbirääkimistele

- Töötingimused on ohutud ja hügieenilised

- Laste tööd ei tohi kasutada

- Elamispalk

- Tööaeg pole liiga pikk

- Diskrimineerimist ei täpsustata

- Pakutakse regulaarset tööd

- Karm või ebainimlik kohtlemine on keelatud


Kvaliteedi tagamise süsteem


Üldiselt peab GOTS-i sertifitseerimissüsteemis osalev ettevõte töötama kooskõlas kõigi standardi kriteeriumidega. GOTS tugineb kahesüsteemile, et kontrollida vastavust asjakohastele kriteeriumidele, mis hõlmavad kohapealset auditit ja jääkide testimist.


GOTS standard on kõige kõrgem standard mis tagab kliendile, et tema ostetud riideese on nii temale kui ka keskkonnale ohutu.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page